Zaznacz stronę

Regulamin półkolonii windsurfingowo-wodnych Dzieciaki na Dechy 2023

Cel wypoczynku:

Zapewnienie uczestnikom półkolonii czynnego wypoczynku, szerzenie kultury fizycznej i rekreacji ruchowej, organizacja czasu wolnego w sposób przyjemny, pożyteczny i bezpieczny.

Terminy półkolonii:

Zgodnie z ofertą dostępną na dzieciakinadechy.com/polkolonie

Miejsce wypoczynku:

Teren sekcji żeglarskiej AZS Poznań, ul. Nad Jeziorem 103 Poznań (Kiekrz)

Warunki uczestnictwa:

W półkolonii mogą brać udział wyłącznie dzieci i młodzież wcześniej zgłoszone przez formularz, który udostępniony zostaje po opłaceniu zaliczki. Więcej informacji na stronie dzieciakinadechy.com/sklep

Zasady wypoczynku:

 1. Uczestnicy półkolonii przebywają pod opieką instruktorów w godzinach 8:00 – 16:00
  1. W przypadku przyprowadzenia dziecka przed rozpoczęciem półkolonii organizator zastrzega sobie prawo do naliczenia dodatkowej opłaty w wysokości 50 pln (każdorazowo).
  2. W przypadku odbioru dziecka później niż 16:15 organizator zastrzega sobie prawo do naliczenia dodatkowych opłat, w zależności od ponadprogramowego czasu poświęconego na opiekę nad dzieckiem. Taryfikator opłat:
   1. Odbiór do 16:45 – 50 pln każdorazowo
   2. Odbiór później niż 16:45 – 100 pln każdorazowo
  3. Akceptując regulamin, rodzice lub opiekunowie zobowiązują się do punktualnego przyprowadzania i odbierania dzieci (uczestników).
 2. Miejsce zbiórki – Teren Sekcji Żeglarskiej AZS Poznań. Mapka dostępna jest na stronie dzieciakinadechy.com/kontakt.
 3. Rodzice lub opiekunowie są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka (uczestnika) na miejsce wypoczynku i z powrotem. Dowóz i odbiór odbywają się we własnym zakresie i na własny koszt.
  1. Istnieje możliwość samodzielny powrót. W tym celu rodzic, opiekun lub uczestnik musi dostarczyć pisemną zgodę osoby prawnie odpowiedzialnej za opiekę. Wzór takiej zgody jest dostępny do wydrukowania pod adresem: dzieciakinadechy.com/zgoda-na-samodzielny-powrot
  2. Każdego dnia, przed odebraniem dziecka rodzic lub opiekun jest zobowiązany do podpisania listy obecności, tym samym potwierdzając przejęcie odpowiedzialności nad uczestnikiem. Lista jest dostępna u jednego z instruktorów.
 4. Uczestnicy półkolonii mają obowiązek:
  1. Przestrzegać regulaminu półkolonii
  2. Przestrzegać ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa i PPOŻ
  3. Bezwzględnie przestrzegać reguł i poleceń padających ze strony kadry instruktorskiej Dzieciaki na Dechy
  4. Przestrzegać harmonogramu dnia
  5. Brać udział w realizowanych zajęciach i aktywnościach zgodnych z programem półkolonii
  6. Szanować mienie organizatora, własne oraz innych uczestników i osób przebywających na terenie sekcji żeglarskiej
  7. Nie oddalać się od grupy bez wiedzy instruktora
  8. Kulturalnie zachowywać się podczas trwania wypoczynku, a w szczególności podczas wydawania posiłków
  9. Zachować higienę osobistą, ład i czystość na terenie wypoczynku
 5. Za szkody wyrządzone przez dziecko (uczestnika) odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni.
 6. Organizator zapewnia uczestnikom prawo do:
  1. Spokojnego wypoczynku.
  2. Uczestnictwa we wszystkich zajęciach i aktywnościach organizowanych podczas półkolonii. W przypadku niedyspozycji dziecko (uczestnik) zgłasza to instruktorowi.
  3. Korzystania z wszystkich urządzeń i sprzętów potrzebnych do realizacji programu półkolonii zgodnie z ich przeznaczeniem.
  4. Wnoszenia próśb i skarg oraz propozycji zmian w programie półkolonii do instruktorów.
  5. Bezpośredniego zwracania się w sprawach osobistych do instruktora.
 7. Każdego dnia uczestnik półkolonii powinien mieć ze sobą:
  1. Adekwatny do pogody i temperatury powietrza ubiór.
  2. Strój kąpielowy.
  3. Klapki.
  4. Ręcznik.
  5. Strój sportowy.
  6. Nakrycie głowy.
  7. Krem z filtrem UV
  8. Bidon wielokrotnego użytku.
 8. Organizator zapewnia wodę pitną oraz ciepły posiłek – obiad.

Inne:

 1. Organizator półkolonii nie odpowiada za rzeczy zagubione przez uczestników w czasie półkolonii oraz za zniszczenia mienia należącego do innych uczestników, a dokonanych przez uczestników.
 2. Organizator nie zaleca przynoszenia na miejsce i czas wypoczynku cennych urządzeń.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji programu zajęć w celu dostosowania ich do pogody i wydarzeń losowych.
 4. Rodzic lub opiekun prawny oświadcza, że przy zapisywaniu dziecka (uczestnika) w formularzu podane zostały prawidłowe oraz kompletne dane personalne, kontaktowe oraz zdrowotne.
  1. Organizator powinien zostać poinformowany o występującej chorobie i/lub specjalistycznej diecie niezwłocznie po zapisaniu dziecka.
 5. W przypadku choroby powodującej wycofanie dziecka z półkolonii należy niezwłocznie poinformować organizatora. Reklamacje i zwroty rozpatrywane są indywidualnie. Podstawą do zwrotu niewykorzystanych dni będzie zwolnienie lekarskie. Więcej informacji znajduje się na stronie dzieciakinadechy.com/regulamin

Zgłoszenie dziecka (uczestnika) jest równoznaczne ze znajomością treści powyższego regulaminu oraz z akceptacją jego warunków. Jednocześnie rodzic lub opiekun zobowiązuje się do zapoznania uczestnika z treścią powyższego regulaminu.